EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

процес кој промовира размена на информации и идеи меѓу поединци или групи со заеднички интерес и може да исполни социјална или деловна цел.Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.