EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

е компјутерска програма со способност да се реплицира. За работа, тој користи оперативен систем, апликации и идентитет на корисникот. Тоа е обично скриено во друга програма.Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.