EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

е широк концепт кој опфаќа збир на вештини и дисциплини за создавање и одржување на веб-страниците. Иако се преклопува со концептот на веб развој, овие два термина не треба да се користат наизменично. Веб дизајн најмногу се однесува на "видливиот" дел од веб-страницата, начинот на кој изгледа, додека веб-развојот е повеќе за функционалноста.Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.