EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Колекција на техники кои се користат за развивање и презентирање на распоредите што покажуваат кога работата ќе се изврши. Изборот на алатки и техники што се користат за да се развие временски распоред зависи од нивото на достапни информации за работата што треба да се направиОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.