EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


AXESS Získať kľúčové kompetencie pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti žien pomocou ich intezívnejšej účasti na sociálnom a občianskom živote. V súčasnosti sú aktivity participácie pevne previazané s digitálnymi zručnosťami.

Kompetencie ako je zmysel pre iniciatívnosť a podnikavosť, sociálne a občianske kompetencie a digitálne kompetencie, sú zaradené medzi 8 kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ako ich definuje Európska komisia. Taktiež OECD sa zaoberá kľúčovými kompetenciami dospelých, najmä v Programe medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competences). Prieskum zručností dospelých, napríklad otázka riešenia problémov v technologicky vyspelom prostredí ukázal, že v niektorých krajinách dosahujú ženy nižšiu úroveň digitálnych zručností ako muži.

AXESS reaguje na potreby cieľovej skupiny (dospelá ženská populácia) prostredníctvom prípravy a využitia konkrétnych tréningových a vzdelávacích nástrojov vedúcich k zvýšeniu digitálnych zručností a kompetencií dospelých žien.

Hlavné výstupy projektu sú:

Platforma AXESS je plánovaná ako interaktívna platforma s otvorenými vzdelávacími zdrojmi (OER, open education resources) zostavenými podľa 5 oblastí Rámca pre digitálne zručnosti EÚ, tzv DigComp 2.0 - i) informačná a dátová gramotnosť, ii) komunikácia a spolupráca, iii) tvorba digitálnych obsahov, iv) bezpečnosť, v) riešenie problémov.

Správa o digitálnych zručnostiach a kompeteniách (analýza vzdelávacích potrieb)

Viac sa o vzdelávacej platforme dozviete v našom videu!Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.