EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Јавна политика за поддршка на бизнисот

законот може да постави голем број на административни и законски барања кои можат да го отежнат (или олеснат) процесот на креирање бизнис....  

Апликација

Софтвер дизајниран да работи на мобилни телефони и други мобилни уреди....  

Бонтон

се однесува на правилата за општо однесување на Интернет....  

Веб Дизајн

е широк концепт кој опфаќа збир на вештини и дисциплини за создавање и одржување на веб-страниците. Иако се преклопува со концептот на веб развој, овие два термина не треба да се користат наизменично. Веб дизајн најмногу се однесува на "видливиот" дел од веб-страницата, начинот на кој изгледа, додека веб-развојот е повеќе за функционалноста....  

Веб пребарувач

Тоа е софтверски систем кој е дизајниран да бара информации низ интернетот...  

Вирусот

е компјутерска програма со способност да се реплицира. За работа, тој користи оперативен систем, апликации и идентитет на корисникот. Тоа е обично скриено во друга програма....  

Вмрежување

процес кој промовира размена на информации и идеи меѓу поединци или групи со заеднички интерес и може да исполни социјална или деловна цел....  

Временска рамка

Колекција на техники кои се користат за развивање и презентирање на распоредите што покажуваат кога работата ќе се изврши. Изборот на алатки и техники што се користат за да се развие временски распоред зависи од нивото на достапни информации за работата што треба да се направи...  

1 2 3 4 5 6 7Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.