EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Одржлив развој

Опис: "Одржливиот развој е развој кој ги задоволува потребите на сегашноста без да се загрози способноста на идните генерации да ги задоволат сопствените потреби"....  

Ознака на Интернетот

Тоа е унифициран идентификатор на ресурси (URI) кој се чува за подоцна пребарување во било кој од различните формати за складирање. Сите современи веб прелистувачи вклучуваат ознаки....  

Онлајн маркетинг

претставува активност за користење на дигитални канали за дистрибуција и алатки/техники со цел да стигнете до вашата публика/пазар и да го промовирате/продавате вашиот бренд, услуга или производ....  

Отворена влада

култура на управување која ги промовира принципите на транспарентност, интегритет, отчетност и учество на засегнатите страни во поддршката на демократијата и инклузивниот развој. Главните елементи се: Пристап до информации, Граѓанско учество, Јавна отчетност, Технологија и иновации за отвореност и отчетност....  

Отстранување на проблеми

Отстранување на проблеми е процес на дијагностицирање на изворот на проблемот. Се користи за решавање проблеми со хардвер, софтвер и многу други производи. Основната теорија за отстранување на проблеми е дека почнувате со најопшти (и најчесто најочигледни) можни проблеми, а потоа намалете ги до поспецифични прашања....  

Проект

Проект е серија задачи кои треба да се завршат со цел да се постигне одреден исход. Проектот, исто така, може да се дефинира како збир на влезови и излези потребни за постигнување на одредена цел....  

Социјален бизнис

бизнис создаден и дизајниран за решавање на социјален проблем. Главната цел на социјалниот бизнис не е да се максимизира профитот (иако пожелно е да се создаде профит), туку да се зголеми социјалното влијание....  

Социјална мрежа

веб-платформа каде корисниците можат да пристапат со регистрирање, што значи дека од корисниците се бара да изградат личен профил и да обезбедат лични информации....  

1 2 3 4 5 6 7Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.