EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Дигитални алатки

дигитални технологии (видете: дигитална технологија) кои се користат за одредена цел или за извршување на одредена функција на обработка на информации, комуникација, креирање содржини, безбедност или решавање на проблеми....  

Дигитални вештини

Според дефиницијата на ЕУ, дигиталните вештини опфаќаат низа основни до високо напредни вештини кои овозможуваат употреба на дигитални технологии (дигитално знаење) од една страна и основни когнитивни, емоционални или социјални вештини потребни за користење на дигитални технологии, од друга страна. Иако според Jisc Framework ...  

Дигитално државјанство

се однесува на способноста да се ангажира позитивно, критично и компетентно во дигиталното опкружување, потпирајќи се на вештините на ефективна комуникација и создавање, да практикуваат форми на општествено учество кое ги почитува човековите права и достоинството преку одговорно користење на технологијата. ...  

Европски социјален фонд

ЕСФ е главната алатка во Европа за промовирање на вработувањето и социјалната вклученост. Тоа им помага на луѓето да најдат работа, интегрирање на обесправените луѓе во општеството и обезбедување на поправедни можности за живот за сите...  

Европски столб на социјални права

ги изразува принципите и правата од суштинско значење за фер и добро функционирање на пазарите на труд и социјалните системи. Европскиот столб на социјалните права одговара на тековните и идните предизвици кои се директно насочени кон исполнување на основните потреби на луѓето и кон обезбедување на подобро донесување и спроведување на социјалните права....  

Животниот циклус на проектот

Во пет чекори процес кој е проследен од страна на речиси сите проект менаџери кога се движат низ фази за комплетирање на проектот....  

Злонамерен софтвер

е термин за опишување на апликации и скрипти кои предизвикуваат оштетување на вашиот компјутерски систем. Овој термин се користи само во случај на софтвер кој има за цел да се злоупотреби...  

Индустрија 4.0

Четвртата индустриска револуција е движење кон дигитализација. Тоа го менува начинот на кој произведуваме производи благодарение на дигитализацијата на производството. Од првата индустриска револуција (механизација преку вода и пареа) до масовно производство и склопување со електрична енергија во втората, четвртата индустриска револуција ќе го земе она што започна во третата со усвојувањето на компјутери и автоматизацијата и го подобрува со паметн...  

1 2 3 4 5 6 7Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.