AXESS Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability

Партиципативен буџет во градот Хлоховец


CS_8_MK  

 Title
Партиципативен буџет во градот Хлоховец

 Keywords
Учество на граѓани, модернизација, флексибилност, транспарентност

 Author
AIN

 Languages
English

 Description
Една од клучните компетенции за доживотно учење се граѓанските и општествените компетенции. Граѓанската компетенција може да се манифестира преку однесување како одговорно граѓанство, учество во донесувањето одлуки во рамките на една заедница.
Градот Хлоховец (СК) во соработка со НВО UTOPIA во 2015 година воведе механизам за партиципативно дизајнирање на буџетот како стабилен дел од самоуправните процеси. Тоа им овозможува на граѓаните да учествуваат во јавниот живот и да бидат активни граѓани. Процесот на партиципативно буџетирање ја користи интернет страницата http://hlohovec.ideasity.sk/ . Правилата на партиципативно буџетирање водат до реализација на ефективен процес, вклучување на граѓаните во дискусиите за идниот изглед на градот и можностите за нивно активно учество. Идејата за партиципативно буџетирање им овозможува на граѓаните да одлучат кои проекти ќе бидат поддржани со дел од градскиот буџет. Граѓаните можат да одлучат од два вида проекти - граѓански проекти (до 5 000 евра секој) и задачи за градот (до 40 000 евра).
Главните цели на партиципативното буџетирање се:
• отворање на процесот за најголем можен број граѓани
• модернизација и зголемена ефикасност на самоуправата
• транспарентност на самоуправата.
Граѓаните се вклучени на следниве начини:
Во подготвителната фаза - со доаѓање на консултативни средби, давајќи предлози за градски задачи, доставување проекти, во фазата на донесување одлуки - со доаѓање на состаноци за да разговараат за кои проекти или задачи треба да се реализираат, гласање, во фаза на реализација - преку учество во реализација на проекти, евалуација на процесот.
Четири области може да бидат опфатени со граѓански проекти: (i) транспортни / велосипедски патеки, (ii) јавен простор и животна средина, (iii) социјални прашања, (iv) спорт и култура.
Градските експерти ја проценуваат можноста за поднесените проекти и дали тие кореспондираат со стратешките приоритети на градот. Остатокот од гласањето го прават граѓаните - тие можат да коментираат за проектите и да гласаат за или против проектите, писмено или по електронски пат. Победничките проекти потоа се реализираат следната година.
Во 2018 година гласаа околу 500 луѓе (од приближно 21 000 граѓани). Победничките проекти се: Означување на велосипедски низ околните ридови, Јавна дневна соба - простор за средби на семејства, Обележување на препреките во пешачките зони, Кажи СТОП - Поддршка на жртви или сведоци на домашно насилство, Историја на подземниот Хлоховец од 14 до 20 век - објавување легенди и приказни.


 Contents Bibliography


This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.