EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Assessment

Zisťovanie informácií o digitálnych zručnostiach a kompetenciách

Projekt AXESS reaguje na špecifické potreby v oblasti zvyšovania zručností dospelej populácie s dôrazom na digitálne zručnosti dospelých žien. Dôraz na tému digitálnych zručností je daný predovšetkým ich významom pre fungovanie v modernom sociálnom a ekonomickom protredí.

Mapovanie situácie v oblasti digitálnych zručností a kompetencií menej zručnej dospelej populácie načrtne skutočné ako aj predpokladané vzdelávacie potreby. Zisťovanie prebehne pomocou zberu kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov a informácií. V tomto projekte sa zameriavame na ženy s minimálnym dosiahnutým stupňom vzdelania na úrovni ISCED3, ktorým chýbajú určité zručnosti.

Partneri sa zamerajú na:

- prípravu metodológie (identifikovanie cieľových skupín pre testovanie, prípravu dotazníkov pre špecifické cieľové skupiny, definovanie zdrojov pre výskum (štatistické údaje, európske a národné dokumenty ako napr. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, E-zručnosti pre 21. storočie: podpora konkurencieschopnosti, rastu a pracovných príležitostí; Európsky e-kompetenčný rámec na vyplnenie medzier: e-zručnosti a vzdelávanie pre digitálne pozície; E-zručnosti: príručka pre vypracovanie kurikula; Európa 2020 a ET 2020, Program pre nové zručnosti)
- zmapovanie digitálnych zručností a kompetencií a príprava správy o situácii v krajine (country snapshot)
- sumarizácia kľúčových zistení v jednotlivých krajinách včítane analýzy vzdelávacích potrieb a odporúčaní pre vzdelávacie kurzy

Hlavné zistenia

    Zhrnutie hlavných zistení
Ďalšie zdroje
IO2: Zisťovanie informácií o digitálnych zručnostiach a kompetenciách

    Správa – hlavné zistenia
Správa o digitálnych zručnostiach a kompeteniách (analýza vzdelávacích potrieb)

    Country Snapshot - EU
    Country Snapshot - Italy
    Country Snapshot - Macedonia
    Country Snapshot - Romania
    Country Snapshot - Greece
    Country Snapshot - Spain
    Country Snapshot - Slovakia


Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.