EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Assessment

Мапирање на дигитални вештини и компетенции

AXESS е конкретен одговор на специфичните потреби во полето на зголемување на вештините на возрасните, со фокус на Дигиталните Вештини за нискоквалификувани возрасни жени. Изборот за темата (Дигитални Вештини) се должи на релевантноста на дигиталните вештини во современото општествено и економско опкружување.

Мапирањето на дигитални вештини и компетенции за Нискоквалификувани Возрасни лица ќе ги претстави вистинските и перцепирани потреби за учење, преку серија квалитативни и квантитативни податоци и информации. "Нискоквалификувани" низ овој проект се подразбираат лица со минимално ISCED 3 ниво на образование кои немаат одредени вештини.

Конкретно, партнерите ќе:

-Постават методологија ( идентификување на целни групи за тестирање, подготвување на прашалници за специфични целни групи, дефинирање на изворите за канцелариско истражување (статистички податоци, ЕУ и национални документи како Коалицијата за дигитални вештини и работни места, Е-вештини за 21 век: поттикнување на конкурентноста, раст и работни места, Европска рамка за е-компетентност, Пополнување на недостатоците: е-вештини и образование за дигитални работни места, е-вештини: Насоки за развој на наставната програма, Европа 2020 и ЕТ 2020, Нова стратегија за вештини)
-Изведат мапирање на дигитални вештини и компетенции и ќе произведат "слика на земјата" за состојбата во земјата партнер
- Резимираат клучни наоди од сликите на земјите, вклучувајќи анализа на потребите за обука и препораки за курсеви

Kлучни Наоди

    Резиме на Клучни Наоди
Дополнителни ресурси
ИО2: Мапирање на дигитални вештини и компетенции

    Слика на Клучни наоди
Слика на земјата

    Слика на земјата - EU
    Слика на земјата - Italy
    Слика на земјата - Macedonia
    Слика на земјата - Romania
    Слика на земјата - Greece
    Слика на земјата - Spain
    Слика на земјата - Slovakia


Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.